خود گویم وخود خندم من مرد هنرمندم

اسفند 7, 1387

رییس جمهور در مصاحبه هفته گذشته خود با رسانه ملی دولت خود را پاک ترین، قانون گرا ترین –پر تلاش ترین دولت ها خواند و منتقدین خود را سرزنش و آنان را نامحرم و کم اطلاع خواندند.که واکنش های گوناگونی را بدنبال داشت. درطول سالهای اخیر دولت با تکیه بر امار وبرداشت های  خود بکرات چنین ادعا های داشته و منتقدان نیزهیچگاه به این ادعا ها  ایمان نیاورده اند. اینکار به نوبه خود موجبات رنجش افکار عمومی را فراهم آورده است . لذا به نظر می اید که یاد آوری اجمالی شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های دولت و رییس جمهور از دیدگاه حقوق اساسی برای قضاوت بهتر خالی از فایده نباشد.

رییس جمهور علاوه برانکه مستقیما از سوی مردم  انتخاب میشود (اصل114) بایستی از سوی منتخب با واسطه مردم یعنی رهبری حکم ریاستش امضاء وتنفیذ شود (اصل110) . برابر اصل 113 اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جزء در اموری که مستقیما بر عهده رهبر نمی باشد عهده دار است ، عهدنامه ها وموافقت نامه ها …………. را امضاء میکند .(اصل 125) و مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را داراست اصل 126 –وبه استناد اصول 128- 133  انتخاب وزیران وسفیران با اوست . و در کل رییس قوه مجریه کشور است. اجرای مصوبات قوه مقننه با نظارت همزمان قوه مقننه و قوه قضاییه وظیفه اصلی و ذاتی اوست. اصول 156 – 174 -.رییس جمهور برای تشکیل هیت دولت بایستی هم برای دولت هم برای تک تک وزیران از مجلس رای اعتماد بگیرد (133) ودر کنار آن بایستی برابر اصل 121 در پیشگاه قران کریم و ملت ایران ودر حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان و در محل مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کند که پاسدار مذهب رسمی ونظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد و خود را وقف خدمت به مردم نماید و از هر گونه خود کامکی بپرهیزد. و همچنین مصوبات هیت وزیران در مورد ایین نامه ها و بخشنامه ها نیز زیر نظر و نظارت عالیه مجلس است و برابراصل 138قانون اساسی مصوبات هیت وزیران به اطلاع رییس مجلس میرسد و زمانی معتبر است که مخالف قانون نباشد وتشخیص این امر برعهده مجلس است. وخلاصه اینکه چون با رای مردم وتایید رهبری و اعتماد مجلس روی کار امده است در مقابل ملت ورهبری ومجلس پاسخگو است (اصل122).

باتوجه به مطالب فوق دولتی پاک است که از نظر عرفی مقبولیت افکار عمومی را داشته باشد و از منظرحقوقی مورد تایید رهبر بعنوان نماینده عالی ومجلس ونهاد های وابسته آن بعنوان نماینده تالی ملت باشد .

چون تاکنون در این مورد قضاوت افکارعمومی چه بصورت همه پرسی یا انتخابات بعمل نیامده است، تا آن زمان تایید رهبری ومجلس دیوان محاسبات وکمیسیون اصل 90 وقوه قضاییه وبازرسی کل کشور ودادستانی کل کشور تنها ملاک موجود برای ارزیابی پاک بودن دولت است.

ونیز دولتی قانون گراست که تمام رفتار وگفتارش منبطق بر قانون باشد و قوانین موضوعه کشوری اعم اساسی  وعادی را محترم شمارد و به سوگند خود هنگام قبول مسئولیت وفادار بماند ، حقوق سایر قوا وآزادی های مشروع  وقانونی را برای مردم ومنتقدان خود برسمیت بشناسد و حریم این آزادی ها را پاس دارد  ودریک جمله حد ومرزی جزء قانون نداشته باشد و هیچ مصلحتی را بالاتر و والاتر ازقانون نشناسد .

بدلیل اینکه تعریف وتمجید دولت ازخود درهیچ اصل وماده ای بعنوان معیار بیان نشده است لذا نباید این تعریف وتمجیدها  را نمره دولت فرض کرد بلکه واضح است که تایید و رد ملت نمره واقعی دولت خواهدبود هرچند که تا زمان تایید و رد دولت نهم از سوی مردم  یعنی انتخابات زمان زیادی نمانده است ولی تا آن زمان مقایسه عملکرد دولت با آنچه ذکرش رفت میتواند صحت وسقم ادعای دولت را تا حدودی آشکار کند . عملکردهای مثل 

1- سرزنش مجلس وسایردستگاههای نظارتی از سوی دولت

2- نامحرم خواندن مسئولان سه دهه کشور 

3-مقاومت در برابر تصویب قانون نظام هماهنگ وعدم اجرای آن

4- عدم ابلاغ مصوبه مجلس برخلاف قانون اساسی

5- تعویض مکرروزیران وبی توجهی به موعد قانونی نصب سرپرست

6-توسل به حکم حکومتی برای کارهای عادی

7-بی توجهی به برنامه چهارم توسعه

8-گسترش بدنه دولت بر خلاف اسناد توسعه وسند چشم انداز

9- کمک  و وامهای خارجی بدون مصوبه مجلس

10- انجام کارهای موازی مثل صندوق مهر رضا – سهام عدالت- مسکن 99 ساله

11-چانه زنی بیمورد درموضوع  تغییر ساعت

12-عدم توجه واجرای  مصوبه مجمع  درخصوص افزایش حقوق برابر با تورم

13-بی توجهی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری

14-سعی بر دور زدن مجلس در طرحی مثل طرح تحول اقتصادی

15-عدم شفافیت درمورد هزینه های هنگفت سفرهای استانی و نظایر آنها

ونیزقضاوت و رضایت دستگاههای نظارتی منتخب مردم ازعملکرد دولت ،معیاری خوبی برای پاک وقانون گرا بودن دولت خواهد بود وگرنه داستان خود ارزیابی دولت ازخود داستان کسی که خود گوید وخود خندد وادعاکند که هنرمند است.

 

مهندس برزگرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

 

 بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه