آرشیو سالانه: 1386

آیا با طرح تحول 12 هزار تومانی قانون نظام هماهنگ اجرا شدنی است؟؟؟

در بحث صلاحیت ها قانون سلیقه ای اجرا میشود

برای بررسی صلاحیت ها در دوره بعدی چاره جویی شود

عقد انتخابات

بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس وظیفه شواری نگهبان نیست!!

شرکت در انتخابات حق است یا تکلیف؟

اعلام صلاحیت ها وباز داستان احراز وعدم احراز

زبان آذری یک زبان ملی است نه محلی

طالبانی

بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس وظیفه شواری نگهبان نیست!!