آرشیو سالانه: 1392

جای اسامی مفاسدان اقتصادی کجاست ؟ جیب یا رسانه ها

رئیس جمهور اجازه ندهند کاسبان فتنه بیش از این فربه شوند!!!

سبد کالا درسی برای دولت و بهانه ای برای مدعیان

زبان آذری حق مردم و تکلیف دولت

استاندار اصلاح طلب, و تداوم مدیریت هاله نوری ها!!

با این فرهنگ افزایش 100درصدی که سهل است افزایش هزار درصدی حقوق کارگران هم چاره ساز نیست!!!

مصونیت ناشی از اصل 86 باستناد اصل 20 از بین نمی رود.

مصونیت ناشی از اصل 86 باستناد اصل 20 از بین نمی رود.

با این فرهنگ افزایش 100درصدی که سهل است افزایش هزار درصدی حقوق کارگران هم چاره ساز نیست!!!

نماینده محترم؛ دزدی؛ دزدی است و ناچیز و باچیز ندارد!!!