آرشیو سالانه: 1395

Government and the International Criminal Court, unfinished conflict

اساسنامه مجمع بدوستانی های مقیم تبریز ( اساسنامه اصلی )

دادرسی دیوان کیفری بین المللی، متهم محور

Continuous of Discriminatory Justice and Relations between ICC and Security Council

به جای انتشار منشور، موانع اصل و فصل سوم قانون اساسی اعلام شود

مصونیت نماینده غیر قابل تعیلق است.

شورای نگهبان به جای فساد اشخاص نگران فساد قوانین باشد

Government and the International Criminal Court, unfinished conflict

تبریز ، جهان شهر بوده ، هست و خواهد بود

دیوان کیفری بین المللی، حقوق بشر قربانی حقوق متهم