مقالات

تداوم عدالت تبعیض آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت

Rights of Accused at the ICC, Human Desirable or Popular States

وزیر وزارت آ پ، یک زن یا یک تاجر

ائتلاف با تفنگ ها و بی تفنگ ها بر علیه کارآفرینی

کارآفرینی مستلزم زدودن رانت از چهره اقتصاد و آزادی تولید از اسارت دلالی است.

Government and the International Criminal Court, unfinished conflict

دادرسی دیوان کیفری بین المللی، متهم محور

Continuous of Discriminatory Justice and Relations between ICC and Security Council

شورای نگهبان به جای فساد اشخاص نگران فساد قوانین باشد

Government and the International Criminal Court, unfinished conflict