حقوقی

شورای نگهبان به جای فساد اشخاص نگران فساد قوانین باشد

جناب باهنر حاکمیت ملک طِلق یک شخص و یک گروه نیست.

انتخابات و سلسله مراتب ملت ؛ دولت و شهروند

ظاهرا رئیس جمهور ؛ مجری قانون هم نیست!!!

مصونیت ناشی از اصل 86 باستناد اصل 20 از بین نمی رود.

مشکل قانون گریزی و راهکار قانون مداری است

همه پرسی

خود گویم وخود خندم من مرد هنرمندم

مصوبه مجلس و دور زدن قانون اساسی

در بحث صلاحیت ها قانون سلیقه ای اجرا میشود