امور دانشجویان

نمرات ترم 2 سال تحصیلی 96-97

اعلام نمرات حقوق سازمان ها، حقوق بین الملل 2، حقوق بین الملل خصوصی یک

نمرات مبانی کامپیوتر و آمار مدل سازی

نمرات میان ترم سازمانهای بین المللی و ادله اثبات

نمرات میان ترم از سایر دانشگاهها

نمرات میان ترم حقوق بین اللمل عمومی و خصوصی

نمره میان ترم

قابل توجه دانشجویان عزیز